play hard learn fast
English site

Onze Aanpak

Wij zijn ervan overtuigd dat simulaties en games een steeds belangrijker onderdeel zullen worden van leer-, ontwikkel-, verander- en trainingsprogramma’s, zeker in tijden waarin er steeds meer 100% online samengewerkt en -geleerd wordt of moet worden. Veel dynamiek en interactie, een kernkwaliteit van game-based leren, is dan geboden, zoals overtuigend uiteengezet in een webinar door prof. Ina Toegel over de 7 sins en 7 do’s van virtuele teams. Simulation Experience richt zich daarom op snelle en brede ontsluiting van en met een gevarieerde selectie van ready-to-play simulaties en games die:

  • ontwikkeld zijn door (inter)nationale gaming experts;
  • gericht zijn op actuele organisatie- en managementvraagstukken;
  • gebaseerd zijn op erkende management-theorieën;
  • hun kracht in de praktijk bewezen hebben.

Wij doen dit vanuit de veronderstelling dat maatwerk-games lang niet altijd nodig zijn en dat het vaak zelfs beter is wanneer een simulatie of game enigzins context-vreemd is. Te weinig afstand tot de realiteit kan immers afleiden van waar het in een leerproces om gaat. Een zwaar accent op vaak tijdrovende en bewerkelijke maatwerk-games kan er bovendien toe leiden dat de kracht van gaming tools aan grote groepen professionals en managers voorbij gaat. Hier speelt Simulation Experience op in, door:

  • zelfstandig korte en meerdaagse gaming seminars en leerervaringen aan te bieden, waarvan onze simulaties en games de kern vormen. Hiervoor zijn verschillende varianten mogelijk;
  • co-creaties aan te gaan met (interne) trainers, consultancy firms en ambitieuze opleiders rond de inzet van één of meer van onze simulatie en gaming tools;
  • anderszins samen te werken met trainers & consultants, die hun trainingen een impuls willen geven, bijvoorbeeld via maatwerk train-the-trainers.

De nabespreking is een essentieel onderdeel van de game-ervaring. Hierin wordt immers het geleerde geëxpliciteerd en geborgd. De nabespreking bestaat zonder meer uit een evaluatie en analyse van de game-ervaring, antwoorden op vragen zoals ‘wat heb ik en wat hebben we geleerd?’ en een grondige vergelijking met en vertaling naar de eigen (organisatie)realiteit. Het ligt voor de hand om de game- en leerervaring vervolgens op natuurlijke wijze verder uit te bouwen en toe te werken naar een bepaalde mate/vorm van actiebereidheid, overeenstemming, commitment, next steps c.a. Of bijvoorbeeld het verder reflecteren op (het verbeteren van) bestaande praktijk of het bespreken van desbetreffende theorieën. Of het ontwerpen van een gezamenlijke probleemstelling, ambitie, strategie dan wel met maken van concrete verbeterafspraken. Met simulaties en games als startpunt is veel (meer) mogelijk!